Takaisin Toimintasuunnitelma 2013

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2013

12.11.2018

MTK-Pohjois-Karjalan toimintasuunnitelma 2013
 

MTK-järjestön yhteiset avaintavoitteet ja toimenpiteet
MTK:n valtuuskunnan hyväksymä ”Kohti osaavaa maaseutua 2015”-strategia ja MTK:n liittokokouksen vuonna 2012 hyväksymä ”Vihreää kasvua ja menestystä maalle” -ohjelma korostavat jäsenten tarpeista lähtevää toimintaa sekä järjestön ja jäsenten yhdessä tekemistä.

Järjestön toimintaa ohjaa strategiaan sisältyvä visio:

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen.

Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskunta-vaikuttaja.

MTK:n valtuuskunta päätti keväällä 2012 järjestön yhteisestä, kolmesta avaintavoitteesta vuodelle 2013. Järjestön toimintasuunnitelmassa 2013 avaintavoitteille vahvistetaan konkreettiset toimenpiteet keskusliiton, liittojen ja yhdistysten tasolle.

Vuonna 2013 toteutettavissa toimenpiteissä on otettu huomioon MTK:n liittokokouksen hyväksymät kolme ohjelma-asiakirjaa (markkinavaikuttaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja järjestön kehittäminen). Niiden mukaan yhdessä toimien ja toimintaa kehittäen vastaamme tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisiin ja markkinavaikuttamisen haasteisiin. Yhteisten avaintavoitteiden lisäksi MTK – Pohjois-Karjalalla on omat avaintavoitteet (Manu-hanke ja maakunnallinen edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö).


Liiton toiminta-ajatus

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avaintavoite 1. Markkinavaikuttamisen vahvistaminen.

Toimenpiteet:

 • Viestimme jäsenille ja sidosryhmille, että jäsenet ja järjestö ovat yhdessä erittäin vahva markkinavaikuttaja ja voivat yhdessä vaikuttaa kotimaisten, luonnonvarojen hyödyntämiseen pohjautuvien tuotteiden kysynnän kasvuun, tuotteista saatavaan hintaan ja tuotantokustannuksiin.
 • Viestimme jäsenille heidän yrittäjyyttään tukevista palveluistamme ja jäseneduistamme sekä kehitämme uusia yrittäjyyttä tukevia palveluita.
 • Lisäämme vuorovaikutusta osuuskuntien hallinnon ja osuuskuntien omistamien hankinta- ja jalostusyritysten edustajien kanssa.
 • Toimimme siten, että tuottajan ja ostajan väliset sopimusehdot ja – käytännöt sitovat molempia osapuolia tasavertaisesti.
 • Järjestämme jäsenille, luottamus- ja toimihenkilöille koulutusta ja valmennusta kansalliseen ja kansainväliseen markkina- ja kuluttajavaikuttamiseen.
 • Tehostamme jäsenille ja medialle suunnattua viestintää markkinoista ja markkinatilanteiden muutoksista.
 • Korostamme kuluttajavaikuttamisessa kotimaisen tuotannon vastuullisuutta, joka syntyy tuotannon jäljitettävyydestä, eettisesti ja ympäristöllisesti kestävistä tuotantotavoista ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista.
 • Keskitymme ruoan alkuperätietokampanjoinnissamme julkisiin ja yksityisin ruokapalveluihin ja lisäämme alkuperätietokampanjointia puun ja uusiutuvan energian käytössä.
 • Tiivistämme vuorovaikutusta julkisen sektorin ostokäytännöistä ja hankinnoista päätöksiä tekevien kanssa. Painotamme julkisten, verovaroilla rahoitettavien hankintojen suuntaamista tuotteisiin, joiden tuotantotavat noudattavat vähintään suomalaista tuotantotapaa ja joiden tuottaja ja valmistaja voidaan todentaa.
 • Vaikutamme julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön soveltamiseen siten, että paikalliset toimijat voivat osallistua tarjouskilpailuihin ja aidot lähimarkkinat voivat toteutua. Kannustamme jäseniä osallistumaan tarjouskilpailuihin yhteistyöverkostoina ja tarvittaessa perustamaan uusia osuuskuntia ja yritysverkostoja.
 • Kannustamme jäseniä lisäämään luomu- ja lähiruoan tuotantoa sekä selvittämään suoramyyntiä ja pienosuuskuntia tuotteiden markkinoille saamiseksi.

Avaintavoite 2. Maaseudun elinkeinoihin kohdistuva poliittinen vaikuttaminen.

Toimenpiteet:

 • Vaikutamme EU:n tulevan rahoituskauden politiikkauudistuksissa siten, että Suomen maa- ja metsätalouden sekä maaseudun erityistarpeet tulevat mahdollisimman täysimääräisesti huomioon otetuiksi. Toimimme kansallisella ja EU:n eri tasoilla siten, että Suomen maatalouden ja maaseudun rahoitus säilyy tasolla, joka turvaa maaseutuelinkeinojen kannattavan toiminnan vuosina 2014 – 2020.
 • Osallistumme maatalouspolitiikan, maaseudun kehittämisen sekä alue- ja rakennepolitiikan ohjelmavalmisteluun.
 • Osallistumme yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteiden jalkauttamiseen kentälle jakamalla tietoa uudistusten eri vaiheista ja niiden vaikutuksista.
 • Toimimme siten, että kansalliset, artikloiden141 ja 142 mukaiset tukijärjestelmät jatkuvat EU:sta saatavien tukien välttämättöminä täydentäjinä.
 • Edistämme omalta osaltamme sitä, että maa- ja metsätaloutta sekä maaseutua koskevat päätökset toimeenpannaan Suomessa tavalla, joka tukee jäsentemme toimeentuloa ja hyvinvointia sekä edistää maaseudun vihreiden elinkeinojen kehittymistä ilman turhaa byrokratiaa.
 • Välitämme jäsenistöllemme mahdollisimman selkeätä tietoa uuden ohjelmakauden politiikkamuutoksista helpottaen siten viljelijöiden sopeutumista uudistettuihin tukijärjestelmiin
 • Pidämme yhteyttä oman alueemme päätöksentekijöihin varmistaen, että päättäjillä on ajantasainen kuva valmisteltavien uudistusten sisällöstä, vaikutuksista ja etenemisestä.

Avaintavoite 3. Yhdistysten toiminnan kehittäminen ja aktivointi

Toimenpiteet:

 • Toteutamme järjestön yhteisenä hankkeena ”Yhdistysten vuosi” – työryhmän laatiman suunnitelman sisältyvät toimenpiteet, jotka koskevat vuotta 2013.
 • Tuemme yhdistyksiä teemavuoden toteuttamisessa niin, että vuodesta jää niiden toimintaan pysyviä vaikutuksia.
 • Olemme mukana ideoimassa ja avustamassa yhdistyksiä eri rahoituslähteistä haettavan hankerahoituksen hyödyntämisessä.
 • Osallistumme alueemme järjestöyhteistyöhön.

Avaintavoite 4. Maaseutu maistuu nuorille MANU – hanke

Toimenpiteet:

 • Toteutamme MANU – hanketta yhdessä sidosryhmien kanssa seuraavasti:

-  edistämme nuorten hakeutumista maaseudun ammatteihin ja teemme
   tunnetuksi vastuullista ruuan tuotantoa yhteistyössä koulujen ja
   kummimaatilojen kanssa
-  parannamme maatalouden imagoa tuomalla esille kestävää ruuan
   tuotantoa suurelle yleisölle ja julkiselle hankinnalle
-  edistämme lähi- ja luomuruuan saatavuutta ja markkinoille pääsyä

 Avaintavoite 5. Maakunnallinen edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö

Toimenpiteet:

 • Toteutamme maakunnan maaseutuohjelmaa yhdessä sidosryhmien kanssa
 • Osallistumme eri sidosryhmien hanketyöskentelyyn hankkeissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Maatalouden koulutustarpeiden tyydyttäminen
 • Vaikutamme maakunnan ja kuntien ympäristö- ja maankäytön suunnitteluun sekä maaseutuelinkeinojen edistämiseen
 • Lisäämme edunvalvonnallista ja järjestökoulutusyhteistyötä MTK:n ja Itä-Suomen MTK – liittojen kanssa
 • Edistämme jäsenten työhyvinvointia sidosryhmien kanssa
 • Lisäämme tiedottamista jäsenille ja sosiaalisessa mediassa