Takaisin Toimintasuunnitelma 2016

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2016

12.11.2018

MTK-Pohjois-Karjalan toimintasuunnitelma 2016


MTK-järjestön yhteiset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma 2016

 

MTK:n valtuuskunta päätti kokouksessaan 22.4.2015 järjestön kolmesta yhteisestä avaintavoitteesta vuodelle 2016. Avaintavoitteiden ja järjestön eri tasoille määriteltyjen konkreettisten toimenpiteiden avulla järjestö pyrkii samansuuntaisesti toimien vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin ja jäsenten tarpeisiin.

Liiton toiminta-ajatus: MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avaintavoite 1. Edistämme biotalouden kasvua parantamalla maaseudun elinkeinojen kannattavuutta ja vähentämällä sääntelyä

Järjestön yhteiset toimenpiteet:

Vaikutamme jäsenlähtöisesti biotalouden toimintaedellytyksiin politiikan eri aloilla. Vahvistamme biotalouden perustana olevaa, yksityisen viljelijän ja metsänomistajan maaomaisuutta koskevaa omistusoikeuden suojaa kanssakäymisessä viranomaisten, kuntasektorin sekä järjestöjen kanssa. Vaikutamme siihen, että biotalouden kehittymistä hidastavaa hallinnollista taakkaa kevennetään uuden hallitusohjelman mukaisesti. Edistämme biotaloutta osallistumalla kehityshankkeisiin ja viestimällä maaseudun elinkeinoista ja biotalouden tarjoamista kasvumahdollisuuksista.

MTK-Pohjois-Karjalan toimenpiteet:

 • Edistämme biotaloutta toteuttamalla Pohjois-Karjalan maaseutuohjelmaa sen kehittämisohjelman mukaisesti yhdessä sidosryhmien kanssa.
 • Vaikutamme aluesuunnittelussa ja hankerahoituksen kohdentamisessa biotalouden kasvuinvestointeihin.
 • Toteutamme KoTiMaa – hanketta hankekumppaneiden kanssa.
 • Seuraamme EU:n yhteisen ja kansallisen maatalouspolitiikan toimivuutta ja soveltuvuutta maakuntaan sekä teemme esityksiä ja aloitteita muutostarpeista.
 • Varmistamme viljelijöiden maataloustukiin liittyvän koulutuksen sidosryhmien kanssa
 • Vaikutamme kaavahankkeisiin elinkeinovapauden puolesta ja esitämme biotalousvaikutusten (maaseutuvaikutusten) arvioinnin sisällyttämistä kaavahankkeisiin.
 • Vahvistamme ympäristövastaavien ja jäsentemme ympäristöasioihin ja maankäyttöön liittyvää osaamista mm. järjestämällä koulutusta yhdessä keskusliiton ja MHY:n kanssa.
 • Tuomme esimerkkejä biotalouden kehittymistä hidastavista normeista ja epätarkoituksenmukaisista hallintokäytännöistä lainsäädäntövalmistelua varten.
 • Tuomme esille jäsentemme maatalous- ja maaseutuelinkeinojen näkökohtia valtion aluehallintoa uudistettaessa.
 • Tuomme lainsäädäntövalmistelua varten esimerkkejä biotalouden kehittymistä hidastavista normeista ja epätarkoituksenmukaisista hallintokäytännöistä.
 • Huolehdimme jäsentemme maatalous- ja maaseutuelinkeinojen näkökohtien esille tuomisesta valtion aluehallintoa uudistettaessa.
 • Osallistumme biotalousopetuksen kehittämiseen vastaamaan alan tarpeita.
 • Vahvistamme jäsentemme yrittäjäosaamista mm. edistämällä työnantajakoulutusta yhdessä keskusliiton kanssa.

Avaintavoite 2. Parannamme markkinoiden toimivuutta ja vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla

Järjestön yhteiset toimenpiteet:

Tehostamme markkinaedunvalvontaa järjestön kaikilla tasoilla. Vaikutamme markkinoiden toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin viljelijöiden ja metsänomistajien aseman vahvistamiseksi jalostusketjussa. Keräämme, analysoimme ja jaamme markkinainformaatiota jäsentemme elinkeinoista ja tuotamme yhdessä ajankohtaista markkinatietoa jäsentemme käyttöön. Tarjoamme jäsenten tarpeita vastaavaa koulutusta markkinaosaamisen kehittämiseksi.  Vahvistamme viestintää kuluttajille tuottajan sekä metsänomistajan asemasta markkinoilla.

MTK-Pohjois-Karjalan toimenpiteet:

 • Edistämme suomalaisen ja lähiruuan menekkiä tuomalla esille viestinnässä tuotantotapojen vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä.
 • Otamme kuluttajaviestinnän painopisteeksi positiivisen ammattiylpeyden. Luomme suomalaiselle, vastuulliselle alkutuotannolle vahvempaa brändiä.
 • Järjestämme jäsenistölle koulutusta sopimusasioista, kilpailutuksista ja markkinointiosaamisesta yhteistyössä keskusliiton kanssa.
 • Toteutamme kuntapäättäjä- ja kuluttajavaikuttamista sekä tarjoamme yhdistysten käyttöön tarvittavaa materiaalia.
 • Osallistumme ja tuemme hankkeita, joilla parannetaan paikallisten elintarvikkeiden markkinoille pääsyä.
 • Teemme yhteistyötä viljelijöiden omistamien osuuskuntien ja yritysten sekä neuvonnan kanssa maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.
 • Hyödynnämme ja välitämme jäsenille ajankohtaisia maatalouden markkina- ja tutkimustietoja.


Avaintavoite 3. Vahvistuva maaseutuelinkeinojen järjestö

Järjestön yhteiset toimenpiteet:

Lisäämme järjestön vaikuttavuutta sekä jäsenten tyytyväisyyttä järjestön tarjoamiin palveluihin. Vahvistamme jäsenhankintaa, aktiivista yhteydenpitoa jäseniin ja tarjoamme järjestön uudistetun palvelulupauksen mukaisia palveluita. Luomme yhdistysten toiminnalle ja niiden taloudelle yhteiset suuntaviivat tulevaisuuteen. Välitämme tietoa yhdistystoiminnan hyviksi havaituista käytännöistä. Kehitämme yhdistysaktiivien osaamista ja tuemme järjestön palveluilla ”yhdistysrutiinien” hoitamista. Toimimme yhteistyöhakuisesti järjestön kaikilla tasoilla. Valmistaudumme MTK 100 –juhlavuoteen ja tulevaan liittokokoukseen laatimalla yhdessä ja avoimesti järjestön tulevaisuusasiakirjan.

MTK-Pohjois-Karjalan toimenpiteet:

 • Osallistumme aktiivisesti järjestön toimintamallien kehittämiseen, jotka lisäävät eri tuotantosuuntien ja organisaation eri osien yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.
 • Osallistumme aktiivisesti järjestön toimintaan sekä vaikutamme liiton taloudelliseen asemaan järjestössä.
 • Kehitämme valiokuntien työskentelyä ja yhteistoimintaa.
 • Aktivoimme ja kehitämme yhdistystoimintaa järjestön hyviksi havaittujen toimintamallien avulla ja järjestämällä yhdistysten johtokunnille järjestöosaamiseen liittyvää koulutusta.
 • Kannustamme yhdistyksiä järjestämään tapahtumia sekä osallistumaan vuoden Helmi kilpailuun ja liiton toimintakilpailuun.
 • Edistämme toimi- ja luottamushenkilöiden osaamista.
 • Valmistelemme Liiton 100-vuotishistoriakirjaa ja –juhlavuotta.
 • Olemme mukana MTK 100-juhlavuoden valmisteluissa ja järjestön tulevaisuusasiakirjan laatimisessa.
 • Osallistumme Itä-Suomen MTK-liittojen väliseen yhteistyöhön luottamus- ja toimihenkilötasolla sekä kehitämme sitä.
 • Osallistumme aktiivisesti sidosryhmäyhteistyöhön järjestön vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Edistämme nuorten osallistumista järjestön toimintaan vapaamuotoisten tilaisuuksien ja järjestökoulutuksen avulla.
 • Pidämme yllä yhdistysten vastaavien verkostoa.
 • Teemme edunvalvontaa jäsenten hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi.