Takaisin Toimintasuunnitelma 2017

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2017

12.11.2018

MTK-Pohjois-Karjalan toimintasuunnitelma 2017


MTK-järjestön yhteiset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma 2017

 

Liiton toiminta-ajatus: MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avaintavoite 1. Vahvistamme jäsenten yrittäjäuskoa ja ammattiylpeyttä

MTK-Pohjois-Karjalan toimenpiteet:

 • Viestimme maatalouden aluetaloudellisista vaikutuksista: rahavirroista, työllisyysvaikutuksista, tuottajien osuudesta elintarvikkeiden kuluttajahinnoista.
 • Lisäämme kuluttajien tietoisuutta elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä ja korostamme viljelijöiden työn keskeistä merkitystä elintarvikkeiden laadussa ja toimitusvarmuudessa
 • Järjestämme koululähettiläsvalmennuksia ja kannustamme yhdistyksiä lisäämään yhteistyötä koulujen kanssa ajantasaisen tiedon jakamiseksi nuorille ja opettajille
 • Tarjoamme yhdistysten käyttöön tietoa ja materiaalia kuluttaja- ja kuntapäättäjävaikuttamiseen ja välitämme keskusliiton tuottamaa markkinainformaatiota jäsenille.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.
 • Toteutamme ja olemme kumppaneina jäsenten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä.
 • Kannustamme jäseniä osallistumaan maatalouden kannattavuutta ja tuottavuutta parantaviin hankkeisiin.
 • Vahvistamme jäsentemme yrittäjäosaamista tekemällä yhteistyötä maakunnan koulutusorganisaatioiden ja -hankkeiden kanssa sekä järjestämällä työnantajakoulutusta yhdessä keskusliiton kanssa.
 • Kannustamme jäseniä käyttämään hyväksi Neuvo 2020 talousneuvontaa.
 • Järjestämme tapahtumia ja koulutuksia, joissa innostetaan järjestöjäsenyyteen ja -uskollisuuteen.  
 • Huolehdimme edunvalvonnasta paikallisten metsä- ja elintarviketeollisuuden investointien toteutumiseksi.
 • Aktivoimme jäseniämme mukaan sähköisiin kauppapaikkoihin ja lähiruuan markkinointiin.
 • Vaikutamme paikallisiin hankintapäätöksiä tekeviin tahoihin. Kehitämme jäsenistömme hankintaosaamista.
 • Osallistumme uuden ohjelmakauden maatalouspolitiikan suunnitteluun käynnistämällä keskustelut MTK:n ja MMM:n kanssa tukien alueellisesta kohdentumisesta.

 

Avaintavoite 2. Lisää tuloja biotaloudesta


MTK-Pohjois-Karjalan toimenpiteet:

 • Edistämme lyhyiden toimitusketjujen kehittymistä yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa tuottajien, teollisuuden ja kuluttajien välillä.
 • Osallistumme biotaloutta edistävien hankkeiden ja ohjelmien suunnitteluun sekä toteutukseen, jotta ne palvelevat jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Vaikutamme yhteistyössä sidosryhmien kanssa kilpailu- ja hankintalain toimeenpanoon ja osaamiseen elintarviketuotannon, puurakentamisen, bioenergian ja maaseutupalvelujen näkökulmasta.
 • Vaikutamme sidosryhmien kanssa toimintaympäristöön niin, että se palvelee biotalouden toimijoita mahdollisimman hyvin (maankäyttö, rakentaminen, kaavoitus, strategiat, ohjelmat).
 • Edunvalvonnan ja paikallisen vaikuttamisen kautta tuemme rahoituslähteiden ja edellytysten syntymistä biotalouden vahvistamiseksi.
 • Teemme yhteistyötä maakuntaliiton ja kuntien ja kanssa vähähiilisyyden edistämiseksi.
 • Edistämme maaseutuasumista poistamalla asumisen ja liikkumisen esteitä.
 • Viestimme ja esittelemme eri foorumeilla esimerkkejä biotalouteen perustuvasta kasvusta ja investoinneista.
 • Keräämme esimerkkejä lainsäädäntöön vaikuttamista varten huonoista. hallintokäytännöistä ja normeista, jotka hidastavat biotalouden kehittymistä.


Avaintavoite 3. Yhdessä tehden ja toimien MTK:n seuraavalle satavuotiskaudelle


MTK-Pohjois-Karjalan toimenpiteet:

 • Lisäämme viestintää jäsenille liiton ja yhdistysten toiminnasta.
 • Toimimme yhdistysten aktivoijina ja tukena viestinnässä, järjestötyössä ja jäsenten palvelemisessa. Lisäämme koko järjestön tasolla hyvien käytäntöjen avointa jakamista jäsenten eduksi.
 • Kannustamme yhdistyksiä pitämään jäsenrekisteriään ajan tasalla. Hyödynnämme jäsenrekisteriä jäsenpalvelussa ja jäsenyyden varmistamisessa. Yhdistysten jäsensihteereille tarjotaan jäsenrekisterisovelluksen käyttökoulutusta.
 • Vahvistamme yhdistysten kanssa MTK-yhdistysten jäsenten jäsensuhdetta mm. erilaisin kannustein. Vahvistamme jäsenten kokemusta jäsenyyden hyödyistä ja jäsenten osallistumista edunvalvontaan.
 • Huolehdimme erityistoimin niistä MTK-yhdistyksistä, joilla järjestäytymisaste on alhainen tai jäsenmäärä on viime vuosina kehittynyt alueen keskimääräistä tasoa huonompaan suuntaan.
 • Osallistumme taloudellisten resurssien puitteissa keskusliiton järjestämiin tapahtumiin.
 • Osallistumme aktiivisesti MTK:n 100-vuotisjuhlaliittokokouksessa käsiteltävän tulevaisuusasiakirjan valmisteluun.
 • Juhlimme 100-vuotista toimintaa ja järjestämme tilaisuuksia jäsenille ja sidosryhmille.
 • Järjestämme yhdessä yhdistysten ja muiden kumppaneiden kanssa maaseutuaiheisia kuntavaalitilaisuuksia. Kannustamme jäseniä ehdokkaiksi ja äänestämään kuntavaaleissa.
 • Vaikutamme maakuntahallinnon uudistamiseen, jotta se palvelee jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla, kuten toimivan ja asiakaslähtöisen maaseutuhallinnon, lomitustoimen ja ympäristöterveydenhuollon muodostamiseen maakuntahallintoon maaseutuelinkeinojen ja yrittäjien hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Arvioimme edunvalvonnan tulevaisuuden rakenne- ja toimintamalleja toiminnan tason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä jäsenten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.
 • Osallistumme aktiivisesti järjestön toimintamallien kehittämiseen, jotka lisäävät eri tuotantosuuntien ja organisaation eri osien yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.
 • Kehitämme valiokuntien työskentelyä ja yhteistoimintaa.
 • Kehitämme maaseutunuorten toimintaa siten, että mahdollisimman moni voi osallistua siihen.
 • Edistämme toimivalla työnjaolla MT-liittojen, MTK-aluevastaavien, MTK-yhdistysten ja MHY:n yhteistoimintaa, joka tiivistää paikallista edunvalvontaa.
 • Pidämme huolta toimihenkilöiden osaamisesta ja jaksamisesta yhdessä muiden liittojen ja keskusliiton kanssa (sisältää myös työterveyshuollon ja työnohjauksen).