Takaisin Toimintasuunnitelma 2018

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2018

12.11.2018

MTK-Pohjois-Karjalan toimintasuunnitelma 2018


MTK-järjestön yhteiset avaintavoitteet ja toimintasuunnitelma 2018

 

Liiton toiminta-ajatus: MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Johdanto:

MTK:n valtuuskunta vahvisti kevätkokouksessaan 2017 viisi avaintavoitetta vuodelle 2018. Järjestön yhteisiä avaintavoitteita toteuttavat toiminnallaan niin keskusliitto, liitot kuin myös yhdistykset. Tässä toimintasuunnitelmassa on lueteltu vain tärkeimmät yhteisiä avaintavoitteita toteuttavat toimet. Toiminnan painotus on kuitenkin Liiton omissa avaintavoitteissa ja toiminnan painotuksissa.

Hallitusohjelman sisältyvän alue- ja maakuntauudistuksen toimeenpano on viivästynyt, mutta lokakuussa 2018 järjestetään mahdollisesti ensimmäiset maakuntavaalit.  Vuonna 2018 on myös presidentinvaalit, ensimmäinen vaalipäivä on tammikuun lopussa. Vuonna 2019 pidetään eduskuntavaalit ja EU-vaalit. Vuoden 2018 EU- agendalla on yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uuden ohjelmakauden ja tulevan rahoituskehyksen valmistelu. Ilmasto- ja energiapolitiikan painoarvo on kasvanut merkittävästi ja sillä on laajoja heijastusvaikutuksia muun muassa maa- ja metsätalouteen sekä liikenteeseen.

MTK:n liittokokouksessa käsitelty tulevaisuusasiakirja ”Kohti MTK:n uutta vuosisataa” esittelee järjestön tulevia toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin. Tulevaisuusasiakirjassa MTK- järjestön toimet on jaoteltu kolmeen painopistealueeseen:

1) Vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja,
2) Markkinoilla on mahdollisuuksia ja
3) Uutta potkua järjestön toimintaan.

Valtuuskunnan vahvistamat avaintavoitteet ovat ryhmitelty siten, että tulevaisuusasiakirjan yhteiskunnallisen vaikuttamisen painopistealueella ovat avaintavoitteet 1, 2 ja 3, markkinavaikuttamisen painopistealueella on avaintavoite 4 ja järjestön kehittämisen painopistealueella on avaintavoite 5.

MTK - Pohjois-Karjala toteuttaa itsenäisesti ja yhdessä MTK:n, MTK - liittojen kanssa yhteisesti sovittuja edunvalvontatehtäviä, jäsenpalveluja, tiedotusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja

Avaintavoite 1. Vahvistamme jäsenten elinkeinojen yhteiskunnallista asemaa ja toimeentuloedellytyksiä

Vahvistamme viestintää vastuullisesta elinkeinotoiminnasta mm. ympäristöasioista ja eläinterveydestä.
Vahvistamme yhteistoimintaa erilaisissa verkostoissa.
Vahvistamme toimenpiteitä viljelijöiden toimeentuloedellytysten turvaamiseksi.

MTK-Pohjois-Karjala:

 • Osallistumme Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja maaseutuohjelman toteutukseen.
 • Osallistumme hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä.
 • Edistämme tiedon keruuta jäsenten parhaista ympäristökäytännöistä ja tiedon jakamista vastuullisen viljelyn ja metsänhoidon käytännöistä viestinnän eri keinoin.
 • Viestimme faktapohjaisesti ja asiantuntevasti eri kanavilla jäsentemme elinkeinoista ja niiden vastuullisista käytännöistä.
 • Verkostoidumme ja järjestämme alueellisia sidosryhmätapaamisia eri asioiden tiimoilta
 • Osoitamme edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa omalla toiminta-alueellamme
 • Tarjoamme asiantuntemustamme jäsenten, järjestön ja sidosryhmien käyttöön
 • Osallistumme tulevan ohjelmakauden suunnitteluun tekemällä aloitteita ja esityksiä maataloutta koskevissa asioissa, että EU:n yhteinen ja kansallinen maatalouspolitiikka huomioi Pohjois-Karjalan erityistarpeita

Avaintavoite 2. Edistämme jäsentemme jaksamista ja hyvinvointia

Jatkamme käynnissä olevia hyvinvointihankkeita ja kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä hanketoiminnassa yli maakuntarajojen.
Huolehdimme siitä, että jäsenille on tarjolla matalan kynnyksen jäsenpalveluita muun muassa talousneuvontaan vaikeiden ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

MTK-Pohjois-Karjala:

 • Jatkamme käynnissä olevaa Vipuvoimaa viljelijälle - hyvinvointihanketta ja kehitämme järjestön sisäistä yhteistyötä hanketoiminnassa yli maakuntarajojen.
 • Osallistumme hankkeiden ohjausryhmiin ja jaamme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä järjestön muiden tahojen käyttöön.
 • Osallistumme uuden ja toimivan lomitusjärjestelmän rakentamiseen.
 • Kannamme yhteisesti huolta MTK-yhdistyksen jäsenten jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kiinnitämme huomiota jäsentemme jaksamiseen. Tuemme jäseniä arjessaan varhaisen välittämisen mallilla.

Avaintavoite 3. Vaikutamme uuden maakuntahallinnon toimeenpanoon ja kehitämme siihen tarvittavia alueellisen edunvalvonnan toimintatapoja

Varmistamme, että uudet hallinnon rakenteet toimivat maaseudun ja maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä edistävästi.

MTK-Pohjois-Karjala

 • Varmistamme maakunnan toimivan maaseutua edistävästi.
 • Olemme mukana maakuntastrategian laadinnassa sekä keskeisissä maakuntien uusissa yhteistyöryhmissä.
 • Luomme yhteistyösuhteet valittuun maakuntahallintoon.
 • Varmistamme, että myös metsäsektorin edistämistehtävät on kytketty maakuntahallintoon.
 • Varmistamme kuntien ja maakunnan yhteistyön toimivuuden maaseutua koskevissa asioissa.

Markkinoilla on mahdollisuuksia

Avaintavoite 4. Vahvistamme jäsentemme asemaa markkinoilla

Tuomme kuluttajatyössä esille suomalaisen ruuan ja ruoan tuotannon vahvuuksia.
Tuemme investointien saamista puun käytön lisäämiseksi ja lisäämme puumarkkinoiden kilpailullisuutta.
Edistämme maaseutumatkailun tunnettuutta ja saavutettavuutta.
Toimimme aktiivisesti uusien markkinakanavien löytämiseksi jäsentemme tuotteille ja palveluille.
Tuemme jäsentemme osaamisen vahvistamista markkina-asioista. Kannustamme ja tuemme jäseniämme uusien toimintatapojen ja uuden teknologian käyttöönottoon.
Toimimme aktiivisesti vahvistaaksemme jäsenten asemaa tuotantopanosmarkkinoilla

MTK-Pohjois-Karjala:

 • Viestimme biotalouden ja uusien investointien hyödyistä: työllisyys, alue-ja kuntatalous, kansantalous.
 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista.
 • Teemme yhteistyötä Joensuun hankintatoimen sekä muiden kuntien hankinnoista vastaavien kanssa paikallisten elintarvikkeiden lisäämiseksi julkisiin hankintoihin.
 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista riskienhallinnasta, sopimuksista ja markkinoiden toiminnasta.
 • Osallistumme uusien kauppapaikkojen lanseeraukseen ja käyttöönottoon.
 • Tiedotamme maaseutuohjelman mukaisista rahoitusmahdollisuuksista yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uutta potkua järjestön toimintaan

Avaintavoite 5. Voimistamme järjestön toiminnan ja rakenteen kehitystyötä.

Uudistamme jäsenpalvelua ja jäsenpalveluita.
Valmistelemme ja kokeilemme uusia toimintatapoja jäsenistön aktivoimiseksi ja toimintamalleja yhteistyön tiivistämiseen järjestön eri toimijoiden kesken.

MTK-Pohjois-Karjala:

 • Osallistumme pilottiliittona MTK:n järjestöremonttiin (toimintatavat ja jäsenmaksut) ja käynnistämme liiton toimintastrategian laadinnan.
 • Jatkamme ja kehitämme asiamiestoimintaa ostopalvelupohjalta (nuortenasiamies).
 • Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja jäsenpalveluissa.
 • Keräämme jäsenpalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä.
 • Hyödynnämme uutta teknologiaa jäsenten palveluissa ja järjestön yhteistyössä.
 • Tuemme asiantuntijapalveluilla yhdistysten toiminnan ja rakenteen kehittämistä.
 • Hyödynnämme neuvottelupäiviä, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja verkostomallia luottamushenkilöiden ja jäsenistön aktivoimisessa, järjestön yhteistyön tiivistämisessä ja järjestön vaikuttavuuden lisäämisessä.