Takaisin Toimintasuunnitelma 2011

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2011

12.11.2018

Toimintasuunnitelma 2011
 

Liiton toiminta-ajatus

MTK – Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. 

Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avaintavoite 1.     Maaseudun tuotteiden ja palveluiden kysynnän ja arvon lisääminen markkinoilla. Kotimaisuuden vahvistaminen ruoka- ja energiamarkkinoilla

Toimenpiteet

 • Toteutamme osaltamme järjestön yhteistä kotimaisuuskampanjaa
 • Käytämme kotimaisia tuotteita ja palveluita omassa toiminnassamme sekä edistämme niiden hankintaa julkisissa hankinnoissa.
 • Toteutamme maakunnan elintarvikeklusteria sidosryhmien kanssa
 • Edistämme kotimaisen bioenergian käyttöä ja vahvistamme kestävää metsätaloutta metsäserfiointijärjestelmän avulla.
 • Vaikutamme siihen, että uusiutuva energia on mukana alueellisessa energiaohjelmassa
 • Edistämme sähköisen puukauppaporttaalin ja puukaupan hintatietojen saantia metsänhoitoyhdistyksen kautta
 • Edistämme puurakentamista alueellisten hankkeiden avulla
 • Vaikutamme, että maakuntaan laaditaan alueellinen luonnonvaraohjelma
 • Osallistumme yhdessä yhdistysten kanssa mm. kuntien ilmastostrategioiden ja ympäristönsuojelumääräysten laatimiseen
 • Teemme tiivistä yhteistyötä alueen viljelijöiden ja metsänomistajien omistamien osuuskuntien kanssa.
 • Viestimme ympäristömyönteisestä toiminnastamme kuluttajille

Avaintavoite 2.  Järjestötoiminnan ja jäsenten palvelun kehittäminen

 Toimenpiteet:

 • Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen siten, että jäsenten tarpeet ja odotukset toteutuvat aiempaa paremmin. Tehostamme jäsenpalveluita muun muassa ottamalla käyttöön uudistetun jäsenrekisteriohjelman sekä tarjoamalla ajankohtaista tietoa ja osallistumismahdollisuuksia järjestön toimintaan.
 • Osallistumme järjestön rakenteen uudistamiseen ja lisäämme järjestön sisäistä yhteistyötä siten, että järjestö kykenee muuttuvassa toimintaympäristössä entistä paremmin huolehtimaan jäsentensä edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista.
 • Kehitämme järjestötoimintaamme uusien työkalujen avulla (muun muassa itsearviointi ja vertaisarviointi) yhdessä keskusliiton kanssa. Vahvistamme ja yhtenäistämme ulkoista ja sisäistä viestintäämme
 • Kehitämme luottamus- ja toimihenkilöiden osaamista järjestön ydinosaamisalueilla. Vahvistamme luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyötä asiantuntijatiimien avulla yhdessä keskusliiton kanssa.
 • Edistämme jäsenten ja muiden viljelijöiden työhyvinvointia yhdessä MTK-yhdistysten ja yhteistyökumppanien kanssa Hyvinvoinnissa maaseudun voima – hankkeen avulla
 • Lisäämme yhteistyötä MTK:n sekä Itä-Suomen ja C - alueen MTK - liittojen kanssa
 • Edistämme metsänomistajien MTK-jäsenyyttä MTK:n strategian mukaisesti
 • Tiivistämme sidosryhmäyhteistyötä järjestön tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Osallistumme yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen jäsenten asioissa

Avaintavoite 3. Maaseudun elinkeinoja koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen

Toimenpiteet:

 • Vaikutamme, että yhteiskunnan infrastruktuuripalvelut kehittyvät maakunnassamme.
 • Teemme esityksiä ja aloitteita sekä annamme lausuntoja maaseudun elinkeinojen edistämiseksi ja yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi
 • Vaikutamme maatalous- ja maaseutupolitiikkaan sekä toteutamme maakunnan maaseutuohjelmaa sidosryhmien kanssa
 • Lisäämme yhteistyötä maakuntatason toimijoiden kanssa
 • Osallistumme EU:n vesipuitedirektiivin (VPD) mukaisten alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan (mm. vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat) sekä muihin ympäristöhankkeisiin
 • Edistämme järjestön ympäristöohjelman toteutumista
 • Kannustamme jäseniämme osallistumaan Eduskuntavaaleihin 2011 ja vaikutamme MTK:n vaaliohjelman avulla (”Vihreä kasvu on vastaus Suomen haasteisiin”) hallitusohjelmaan.