Takaisin Toimintasuunnitelma 2012

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2012

12.11.2018

Toimintasuunnitelma 2012
 

MTK-Järjestön yhteiset avaintavoitteet ja toimenpiteet

MTK:n Menestystä maalle -strategia korostaa jäsenten tarpeista lähtevää toimintaa sekä järjestön ja jäsenten yhdessä tekemistä. 

MTK-järjestön visio:

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen.

Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

MTK:n valtuuskunta on päättänyt strategiaa toteuttavista, järjestön avaintavoitteista vuodelle 2012. Järjestön yhteisessä toimintasuunnitelmassa 2012 avaintavoitteille vahvistetaan konkreettiset toimenpiteet keskusliiton, liittojen ja yhdistysten tasolle.

MTK:n johtokunta on yhteistyössä liittojen kanssa valmistellut järjestön uudistamista siten, että jäsenten palvelut ja edunvalvonta kyetään turvaamaan koko maassa. Valtuuskuntien asettamat tavoitteet uudistukselle pyritään saavuttamaan määrätietoisella järjestön toiminnan, rakenteen ja osaamisen kehittämisellä. On tärkeää, että järjestön eri tahot osallistuvat laajapohjaisesti kehitystyöhön.

Kuntavaalit pidetään lokakuussa 2012. Vaaleja varten laaditaan järjestölle maaseututavoitteet maaseudun palveluiden ja elinkeinojen turvaamiseksi. Keskusliitto tuottaa paikallista vaikuttamista ja jäsenten äänestysaktiivisuutta tukevaa materiaalia. Liitot ja yhdistykset aktivoivat MTK:n jäseniä asettumaan ehdokkaiksi kuntavaleissa. Samoin aktivoidaan jäseniä käyttämään äänioikeuttaan.

LIITON TOIMINTA-AJATUS

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avaintavoite 1.
Vaikutamme EU:n vuoden 2013 jälkeisen maatalouspolitiikan ja kansallisten tukijärjestelmien uudistusten valmisteluun ja maaseudun elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen uudistuksissa.

Toimenpiteet

 • Osallistumme maaseudun kehittämisohjelman valmisteluun sekä tuomme esille maatalouden aikaansaannoksia ja hyviä käytäntöjä uutta ohjelmaa varten sidosryhmien kanssa
 • Vaikutamme EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen sisältöön tuomalla esille alueemme maatalouden erityispiirteet
 • Osallistumme yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteiden jalkauttamiseen aktivoimalla tuottajia ja jakamalla tietoa uudistusten eri vaiheista ja niiden vaikutuksista
 • Osallistumme markkinapolitiikan valmisteluun ja toimenpanoon kannustamalla viljelijöitä hyödyntämään uusia välineitä, toimintatapoja ja yhteistyömuotoja
 • Tehostamme ja lisäämme yhteistyötä Pohjois-Karjalan alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa sekä liittojen välisenä yhteistyönä aluehallintoviranomaisten (AVI) kanssa
 • Vaikutamme Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon sen päättäessä kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksistä mm. osallistumalla maakunnan yhteistyöryhmään sekä alueellisen kehittämisohjelman valmisteluun
 • Teemme esityksiä ja aloitteita sekä annamme lausuntoja maaseudun elinkeinojen edistämiseksi ja yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi

Avaintavoite 2.
Vahvistamme markkinavaikuttamista ja parannamme alkutuottajien asemaa markkinoilla. Edistämme vastuullista toimintatapaa maaseudulta markkinoille –arvoketjuissa ja viestimme siitä aktiivisesti.

Toimenpiteet

 • Osallistumme aktiivisesti MTK:n kuluttajaohjelman toimeenpanoon. Järjestämme kotimaisen ruoan, puun ja energian kampanjapäiviä järjestön ja yhteistyötahojen kanssa
 • Vaikutamme elintarvikeyrityksiin, jotta jäsenet saavat mahdollisimman hyvät tuotanto- ja sopimusehdot
 • Toimimme siten, että tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustaminen on mahdollista Pohjois-Karjalassa
 • Järjestämme yhteistyössä MTK:n järjestökoulutuksen ja alueellisten toimijoiden kanssa omille yhdistyksilleen markkinaosaamista kehittävää koulutusta
 • Vaikutamme julkisten hankintojen toteuttamiseen ja lähiruoan- ja kotimaisen elintarvikkeen edistämiseksi
 • Järjestämme lähiruokatilaisuuksia vähittäiskaupan kanssa lähiruoan edistämiseksi
 • Rakennamme vastuullista tuotantoa muun muassa tukemalla jäsenistön hyvinvointia

Avaintavoite 3.
Parannamme jäsenten palvelua ja edunvalvontaa kehittämällä järjestön toimintaa ja rakennetta.

Toimenpiteet

 • Osallistumme MTK:n liittokokouksen valmisteluun yhdessä keskusliiton ja paikallisten yhdistysten kanssa
 • Osallistumme aktiivisesti järjestön organisaation ja yhteistyön kehittämiseen.
 • Toteutamme jäsentyytyväisyyttä lisääviä kehitystoimia
 • Kannustamme paikallisyhdistyksien ihmisiä osallistumaan yhdistystoimintaa edistävien hankkeiden tilaisuuksiin
 • Tiivistämme Leader- toimintaryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi
 • Parannamme jäsenten palvelua ja edunvalvontayhteistyötä Itä-Suomen MTK – littojen ja Metsänomistajaliitto Pohjois-Karjalan kanssa
 • Kehitämme sähköistä tiedottamista ja opettelemme sosiaalisen median hyödyntämistä yhdessä yhdistysten kanssa
 • Toteutamme maaseutunuorten teemavuoden
 • Koulutamme jäsenistöä kuntapäättäjiksi