Takaisin Toimintasuunnitelma 2014

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2014

12.11.2018

Toimintasuunnitelma 2014


MTK-Järjestön yhteiset avaintavoitteet ja toimenpiteet
 

MTK:n ”Kohti osaavaa maaseutua 2015”-strategia korostaa jäsenten tarpeista lähtevää toimintaa sekä järjestön ja jäsenten yhdessä tekemistä.

Järjestön toimintaa ohjaa strategiaan sisältyvä visio:

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen.

Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Liittokokouksen vuonna 2012 hyväksymä ”Vihreää kasvua ja menestystä maalle” –ohjelma sisältää kolme kokonaisuutta: markkinavaikuttamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja järjestön kehittämisen. Niiden mukaan yhdessä toimien ja toimintaa kehittäen vastaamme tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisiin ja markkinavaikuttamisen haasteisiin. Liittokokouksen hyväksymän ohjelman toimien suunnittelusta ja seurannasta vastaa MTK:n johtokunta.

MTK:n valtuuskunta päätti keväällä 2013 järjestön yhteisestä, kolmesta avaintavoitteesta vuodelle 2014. Järjestön yhteiset avaintavoitteet 2014 ovat:

 • Kehitämme järjestön palveluita ja organisaatiota jäsenlähtöisesti
 • Vahvistamme MTK-järjestön markkinavaikuttamista
 • Edistämme nuorten toimintaa ja näkyvyyttä järjestössä

Järjestön toimintasuunnitelmassa 2014 avaintavoitteille vahvistetaan konkreettiset toimenpiteet keskusliiton, liittojen ja yhdistysten tasolle. Samassa kokouksessa valtuuskunta päätti myös periaatteista, joilla järjestöä on tarkoitus uudistaa.

2014 järjestetään EU-vaalit. Kannustamme jäseniämme osallistumaan aktiivisesti vaaleja edeltäviin Eurooppa-keskusteluihin tulevaisuuden EU:sta. Kampanjojen avulla pyrimme nostamaan jäsenistön äänestysaktiivisuutta sekä kannustamaan vihreiden elinkeinojen asioiden esillä oloa vaalikeskustelussa. Vuonna 2014 valmistelemme vaaliohjelman ja sen viestinnän eduskuntavaaleihin 2015.

Yhteisten avaintavoitteiden lisäksi MTK – Pohjois-Karjalalla on omat avaintavoitteet (Manu-hanke ja maakunnallinen edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö).

LIITON TOIMINTA-AJATUS

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Avaintavoite 1. Kehitämme järjestön palveluita ja organisaatiota jäsenlähtöisesti

Yhteiset toimenpiteet (järjestön kaikki tasot)

 • Jatkamme järjestöuudistuksen valmistelua siten, että uudistuksen eri osa-alueet ovat valmiina vuoden 2015 alussa.
 • Avaintavoitetta toteuttavat toimenpiteet tarkentuvat järjestöuudistusta valmistelevien työryhmien työn edistyessä.

Toimenpiteet:

 • Osallistumme aktiivisesti järjestöuudistuksen valmisteluun sekä siihen liittyvään koulutukseen. Järjestämme yhdistyksille koulutusta järjestöuudistuksesta yhteistyössä keskusliiton kanssa.
 • Tiivistämme järjestön sisäistä yhteistyötä MO-liiton ja MHY:n välillä MTK - yhdistysten kanssa.
 • Tuemme yhdistysten jäsenhankintaa ja yhdistysten jäsenpalveluiden ja edunvalvonnan kehittämistä muutostilanteessa.
 • Valmistaudumme ottamaan käyttöön jäsenrekisterin uudet ominaisuudet ja hyödynnämme rekisteriä jäsenpalvelussa.
 • Viestimme uudistuvasta järjestöstä nykyisille ja uusille jäsenille

Avaintavoite 2. Vahvistamme MTK-järjestön markkinavaikuttamista

 Yhteiset toimenpiteet (järjestön kaikki tasot)

 • Viestimme suomalaisen maaseudun yrittäjyydestä, lähellä tuotetuista tuotteista ja palveluista sekä vastuullisista tuotantotavoista.
 • Toteutamme kuluttajille suunnattuja, luonnonvaratuotteiden alkuperään ja vastuullisuuteen liittyviä kampanjoita.
 • Korostamme maaseudun tuotteiden selkeää alkuperämerkintää kuluttajien valintojen helpottamiseksi.  
 • Kehitämme jäsenten osaamista julkisten hankintojen toteutuksessa.
 • Lisäämme vuorovaikutusta osuuskuntien hallinnon kanssa.

Toimenpiteet:

 • Viestimme maaseudun lähellä tuotetuista tuotteista ja palveluista sekä vastuullisista tuotantotavoista.
 • Osallistumme kuluttajakampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Edistämme selkeitä alkuperämerkintöjä jotka helpottavat kuluttajien valintoja.
 • Osallistumme julkisia hankintoja koskevaan kehitys- ja koulutustyöhön.
 • Viemme osaltamme sähköisiä markkinapaikkoja jäsenten käyttöön
 • Tuemme MTK – yhdistyksiä pitämään yhteyttä kuntapäättäjiin ja nostamme aktiivisesti esille maaseudun elinkeinojen paikallista merkitystä

Avaintavoite 3. Edistämme nuorten toimintaa ja näkyvyyttä järjestössä

Yhteiset toimenpiteet (järjestön kaikki tasot)

 • Toteutamme järjestön yhteisenä hankkeena ”Nuorten teemavuosi” – suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet, jotka koskevat vuotta 2014.
 • Teemavuoden tavoitteena on luoda nuorille houkutteleva järjestö ja yhteisö, kirkastaa maaseutunuorten tehtävää ja roolia MTK-järjestössä sekä aktivoida nuoria mukaan toimintaan. Tavoitteena on myös selkeyttää keskusliiton ja alueellisten liittojen roolia nuorten toiminnan tukijoina.

      Toimenpiteet:

 • Osallistumme aktiivisesti maaseutunuorten osallistumisedellytysten parantamiseen, mm. nuorten toiminnan suunnitelmallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia lisäämällä. Viestimme liiton tapahtumista keskusliiton nuorten asiamiehelle ja muille liitoille.
 • Järjestämme nuorille omaa koulutusta ja teemme koulutuksessa yhteistyötä yli liittorajojen.
 • Perehdymme nuorten yhteisasiamiesmalliin ja tuemme nuorten asioiden hoitamista. Tuemme oman alueemme ”Himon vuoden” –lähettilästä ja autamme päättäjätapaamisen järjestämisessä.
 • Kehitämme ja aktivoimme nuorten valiokunnan toimintaa. Tuemme nuorten valiokuntaa aloitteen tekemisessä kevätvaltuuskuntaan.
 • Viestimme nuorten joulutulien järjestämisestä.

Avaintavoite 4. Maaseutu maistuu nuorille MANU – hanke

      Toimenpiteet:

 • Toteutamme MANU – hanketta yhdessä sidosryhmien kanssa seuraavasti:

- edistämme nuorten hakeutumista maaseudun ammatteihin ja teemme tunnetuksi vastuullista ruuan tuotantoa yhteistyössä koulujen ja kummimaatilojen kanssa
- parannamme maatalouden imagoa tuomalla esille kestävää ruuan tuotantoa suurelle yleisölle ja julkiselle hankinnalle
- edistämme lähi- ja luomuruuan saatavuutta ja markkinoille pääsyä


Avaintavoite 5. Maakunnallinen edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö

      Toimenpiteet:

 • Toteutamme maakunnan maaseutuohjelmaa yhdessä sidosryhmien kanssa
 • Osallistumme eri sidosryhmien hanketyöskentelyyn hankkeissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Maatalouden koulutustarpeiden tyydyttäminen
 • Vaikutamme maakunnan ja kuntien ympäristö- ja maankäytön suunnitteluun sekä maaseutuelinkeinojen edistämiseen
 • Edistämme maakunnan yhteisiä elinkeinopoliittisia tavoitteita, jotka edistävät maakunnasta saatavien raaka-aineiden menekkiä ja työllistävät
 • Lisäämme edunvalvonnallista ja järjestökoulutusyhteistyötä MTK:n ja Itä-Suomen MTK – liittojen kanssa
 • Edistämme jäsenten työhyvinvointia sidosryhmien kanssa
 • Lisäämme tiedottamista jäsenille ja sosiaalisessa mediassa