Takaisin Toimintasuunnitelma 2015

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2015

12.11.2018

Toimintasuunnitelma 2015

 

MTK:n ”Kohti osaavaa maaseutua 2015”-strategia korostaa jäsenten tarpeista lähtevää toimintaa sekä järjestön ja jäsenten yhdessä tekemistä.

Järjestön toimintaa ohjaa strategiaan sisältyvä visio:
Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutueilinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Liiton toiminta-ajatus: MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Järjestön yhteiset avaintavoitteet

Avaintavoite 1. Lisää rahaa markkinoilta

Yhteiset toimenpiteet (järjestön kaikki tasot)

Politiikkatoimijoihin vaikuttaminen

 • Vaikutamme biotalouden toimintaedellytyksiin maaseudun elinkeinojen kasvua ja kilpailukykyä lisäävästi. Edistämme innovaatioiden ja investointien syntymistä Suomeen
 • Vaikutamme hallinnollisen taakan keventämiseksi. Poistamme maaseudun tuotteiden ja palvelujen markkinoille pääsyn hidasteita ja esteitä
 • Edistämme markkinoiden syntymistä maaseudun aineettomiin palveluihin siten, että ne tuottavat tuloa jäsenillemme

Markkinatoimijoihin, ml. kuluttajiin vaikuttaminen

 • Vaikutamme reilujen kauppatapojen ja sopimuskäytäntöjen vakiinnuttamiseksi elintarvikeketjussa
 • Edistämme selkeitä alkuperämerkintöjä, jotka helpottavat kuluttajien valintoja vähittäiskaupassa ja ruokapalveluissa
 • Vaikutamme kuluttajiin ja markkinatoimijoihin järjestön kaikilla tasoilla
 • Pidämme yhteyttä jäsenten omistamien yritysten hallintohenkilöihin

Järjestön sisäiset ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat toimet

 • Kehitämme markkinatiedon keräämistä ja kustannusten hallintaa sekä edistämme jäsenten mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen
 • Kehitämme jäsenten tuotteille ja palveluille uusia markkinakanavia
 • Viestimme uudistuvasta metsäsertifioinnista ja otamme käyttöön uuden hallintomallin PEFC –alueelliseen ryhmäsertifiointiin

MTK – Pohjois-Karjala

 • Pidämme alueen yritykset ja kaupan toimijat ajan tasalla maaseudun elinkeinojen taloudellisesta tilanteesta ja kasvumahdollisuuksista
 • Kerromme kunnille ja hankintarenkaille julkisten hankintojen merkityksestä alue- ja paikallistalouksille. Korostamme aluetaloudellisesti edullisia, kotimaisia vaihtoehtoja.
 • Edistämme uusien tarjontaketjujen syntymistä julkisiin hankintoihin, Horeca-sektorille ja kuluttajille
 • Järjestämme koulutuksia ja välitämme tietoa yhdistyksille.  Tarjoamme yhdistyksille tukea viestintään.
 • Toteutamme alueellamme kuluttajatyöhön liittyviä tapahtumia
 • Edistämme kouluyhteistyötä ja tarjoamme koululaisille tutustumismahdollisuuksia maaseudun yrittäjyyksiin ja ammatteihin mm. hanketoiminnan avulla
 • Vaikutamme kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä yritysten sopimuskäytäntöihin reilujen kauppatapojen  edistämiseksi
 • Edistämme markkinoiden syntymistä ekosysteemipalveluihin, joihin kuuluvat paitsi ruuan, energian ja puutavaran tuottaminen (tuotantopalvelut) myös ravinteiden kierrätys, puhtaampi ilma metsien hoidon kautta (säätelypalvelut) sekä maaseutumaiseman ylläpito monine virkistysarvoineen (kulttuuripalvelut).
 • Vaikutamme luonnonvarakeskuksen toiminnan aloittamiseen maakunnassa ja edistämme INKA – ohjelman toteuttamista
 • Toteutamme edunvalvontaa ja jäsenten toimintaa tukevaa hanketoimintaa.

Avaintavoite 2: Uutta voimaa järjestön yhteistyöstä

Yhteiset toimenpiteet (järjestön kaikki tasot)

 • Vahvistamme järjestön voimaa edunvalvonnan uudella alueellisella toimintamallilla
 • Varmistamme järjestön jäsenpalvelulupausten toteutumisen koko järjestössä.  Uudistamme jäsenviestinnän.
 • Kehitämme jäsenyyden markkinointia ja jäsenhankintaa. Aktivoimme nykyisiä jäseniä markkinoimaan järjestön jäsenyyttä
 • Lisäämme järjestökoulutuksella järjestöosaamista ja sisäistä yhteistyötä.

MTK – Pohjois-Karjala

 • Tiivistämme järjestön sisäistä yhteistyötä ja alueellista edunvalvontaa alueellisen mm. metsävaliokunnan kanssa
 • Tuemme yhdistysten jäsenhankintaa ja yhdistysten jäsenilleen tarjoamien palveluiden kehittämistä
 • Tuemme yhdistysten toimintaa jäsentensä edunvalvonnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä yhdistysten talouden vahvistamisessa
 • Tiedotamme yhdistyksiä edunvalvonnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista järjestöön ja sen toimintaan
 • Hyödynnämme jäsenrekistereitä siten, että ne palvelevat jäsenhankintaa ja –palvelua
 • Kehitämme I-S liittojen yhteistyötä mm. resurssien käytön tehostamisessa työnjakoa tekemällä, parhaiden asiantuntijoiden saamiseksi luottamustehtäviin, valiokuntatyön ja edunvalvonnan edistämisessä ja teidottamisessa
 • Kehitämme sisäistä tiedonkulkua ja yhteydenpitoa
 • Tuemme MTK - ja metsänhoitoyhdistysten palveluiden ja keskinäisen yhteistyön kehittämistä ja jatkamme toiminnan kehittämistä
 • Toteutamme Pohjois-Karjalan maaseutuohjelmaa sidosryhmien kanssa
 • Vahvistamme yhteiskuntasuhteita ja edistämme maakunnan elinkeinopoliittisia tavoitteita, jotka lisäävät maakunnasta saatavien raaka-aineiden menekkiä ja työllistävät

Avaintavoite 3: Koko maa kasvuun -eroon keskittävästä politiikasta

Yhteiset toimenpiteet (järjestön kaikki tasot)

 • Osallistumme kevään 2015 eduskuntavaalikampanjointiin ja vaikutamme uuden hallitusohjelman sisältöön. Parannamme uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan biotalouden kasvun edellytyksiä politiikan eri aloilla, kuten maatalous- ja metsäpolitiikassa, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikassa sekä koulutus-, elinkeino- ja liikennepolitiikassa.
 • Viestimme poliittisille päättäjille ja medialle suomalaista alkuperää olevien maaseudun tuotteiden; ruuan, puun ja uusiutuvan energian tuotannon ja kulutuksen merkityksestä koko maan talouskasvulle, työllisyydelle ja huoltovarmuudelle. Järjestämme MTK-järjestön eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita tukevia tilaisuuksia järjestön kaikilla tasoilla
 • Viestimme tavoitteistamme aktiivisesti puolueille, ehdokkaille ja medialle
 • Kannustamme jäseniä äänestämään eduskuntavaaleissa

MTK – Pohjois-Karjala

 • Teemme esityksiä järjestön hallitusohjelmatavoitteiksi
 • Jaamme vaalimateriaalia ja Kuntapäättäjän opasta sekä tietoa alueen maaseutu-elinkeinojen asioista
 • Pidämme säännöllisesti yhteyttä alueen kansanedustajiin
 • Vaikutamme maakuntakaavan (yleensä kaavoituksen) sisältöön edistäen maaseutuelinkeinojen ja – asumisen mahdollisuuksia.