Takaisin Toimintasuunnitelma 2019

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2019

12.11.2018

MTK – POHJOIS-KARJALAN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019

 

Liiton toiminta-ajatus:

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

MTK:n valtuuskunta vahvisti kevätkokouksessaan 2018 kolme avaintavoitetta vuodelle 2019. 1. Vaikutamme ennakoivasti poliittiseen päätöksentekoon kotimaassa ja EU:ssa. 2. Edistämme jäsenten tuotteiden ja palveluiden kysyntää. 3. Järjestö uudistuu jäsenten tarpeiden mukaan. Järjestön yhteisiä avaintavoitteita toteuttavat toiminnallaan niin keskusliitto, liitot kuin myös yhdistykset. Tässä toimintasuunnitelmassa on lueteltu vain tärkeimmät yhteisiä avaintavoitteita toteuttavat toimet. Toiminnan painotus on kuitenkin Liiton omissa avaintavoitteissa ja toiminnan painotuksissa. 

MTK - Pohjois-Karjala toteuttaa itsenäisesti ja yhdessä MTK:n, MTK – liittojen, -yhdistysten sekä MHY:n kanssa yhteisesti sovittuja edunvalvontatehtäviä, jäsenpalveluja, tiedotusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.  

”Osallistuva ja osallistava vaikuttaja” MTK – Pohjois-Karjala

Yhteiset avaintavoitteet ja toimet:

1. Vaikutamme ennakoivasti poliittiseen päätöksentekoon kotimaassa ja EU:ssa

 • Vaikutamme ennakoivasti kotimaisiin ja kansainvälisiin politiikkasisältöihin, kuten ympäristö- ja luonnonvarapolitiikkaan, ilmasto- ja energiapolitiikkaan, hyvinvointi- ja veropolitiikkaan sekä liikenne- ja viestintäpolitiikkaan. MTK-järjestön yhteisen edunvalvonnan kohteita ovat muun muassa maanomistusoikeus ja maankäytön rajoitukset, vesienhoito, kiertotalous, metsätalouden kannustejärjestelmän uusiminen, EU:n biotalousstrategia, biodiversiteettistrategia ja metsästrategia sekä kansainvälinen kauppapolitiikka.
 • Vaikutamme EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen sekä maaseutu- ja aluepolitiikan politiikan sisältöön ja niiden rahoituksen turvaamiseen.
 • Laadimme ja esittelemme vaaliohjelmat vuonna 2019 järjestettäviin eduskunta- ja EU-vaaleihin sekä tavoitteet maakuntavaaleihin. Kannustamme jäseniä osallistumaan vaaleihin sekä ehdokkaina että äänestäjinä. Esitämme MTK-järjestön tavoitteet eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa varten.
 • Analysoimme jäsenten elinkeinoille tärkeitä kysymyksiä ja tuomme niitä julkisuuteen.
 • Viestimme ennakoitavasti ympäristöasioista. Teemme sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuden näkyväksi ja tärkeäksi ympäristö- ja talousnäkökulmien rinnalle.
 • Vaikutamme siihen, että (mahdollisen) maakuntauudistuksen toimeenpanossa maa- ja metsätalouden, maaseudun yrittäjien ja maalla asuvien tarpeet otetaan huomioon.

MTK-Pohjois-Karjala:

 • Osallistumme Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja maaseutuohjelman toteutukseen
 • Osallistumme hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä
 • Viestimme faktapohjaisesti ja asiantuntevasti eri kanavilla jäsentemme elinkeinoista ja niiden vastuullisista käytännöistä.
 • Verkostoidumme ja järjestämme alueellisia sidosryhmätapaamisia eri asioiden tiimoilta
 • Osoitamme edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa omalla toiminta-alueellamme
 • Tarjoamme asiantuntemustamme jäsenten, järjestön ja sidosryhmien käyttöön
 • Osallistumme tulevan ohjelmakauden suunnitteluun tekemällä aloitteita ja esityksiä maataloutta koskevissa asioihin, että EU:n yhteinen ja kansallinen maatalouspolitiikka huomioi Pohjois-Karjalan erityistarpeita
 • Jaamme vaaleissa maa- ja metsätaloutta sekä maaseutuyrittäjyyttä koskevaa tietoa ehdokkaille ja äänestäjille.
 • Vaikutamme ja otamme kantaa Maakuntakaavan 2040 sisältöön

Uusi maakuntahallinto:

 • Varmistamme maakunnan toimivan maaseutua edistävästi
 • ​​​​​Olemme mukana maakuntastrategian laadinnassa sekä keskeisissä maakuntien uusissa yhteistyöryhmissä
 • Luomme yhteistyösuhteet valittuun maakuntahallintoon
 • Varmistamme metsäsektorin edistämistehtävien kytkemistä maakuntahallintoon
 • ​​​​​​​Varmistamme kuntien ja maakunnan yhteistyön toimivuuden maaseutua koskevissa asioissa
 • Osallistumme uuden ja toimivan lomitusjärjestelmän rakentamiseen

2. Edistämme jäsenten tuotteiden ja palveluiden kysyntää

 • Edistämme biotalouden investointeja Suomeen/Pohjois-Karjalaan ja biotalouden ratkaisujen yleistymistä vastauksena ilmasto- ja energiapolitiikan haasteisiin sekä kuluttajien tarpeisiin. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota investointien ja niiden raaka-ainehankinnan kestävyyteen.
 • Edistämme ruoantuotannon kilpailukyvyn parantamista kestävyyden, ruokaturvallisuuden ja laadun kautta. Viestimme suomalaisen elintarviketuotannon vahvuuksista ja jäljitettävyydestä.
 • Huolehdimme, että jäsenille on tarjolla heidän markkina-asemaansa vahvistavia toimintamalleja.
 • Tuotamme jäsenten käyttöön tietoa markkinoiden ja kuluttajien odotusten muutoksista. Edistämme maaseudulla vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden tarjonnan kehittymistä markkinoiden kysyntää vastaavaksi.
 • Osallistumme toimintaan, jolla pyritään luomaan kannusteita ja markkinoita ekosysteemipalveluiden edistämiseen, jotta ne voivat olla uudenlaisen liiketoiminnan perusta sekä monipuolisen hyvinvoinnin lähde.
 • Varmistamme uusien sähköisten markkinapaikkojen (puukaupan Kuutio, viljakaupan Viljatori ja Ruokaa Suomesta) käyntiinlähtöä ja jatkokehitystä.
 • Osallistumme julkisten hankintojen toimintamallin kehittämiseen esim. puurakentamisessa ja elintarvikehankinnoissa
 • Lisäämme koululaisten metsäretkien järjestämistä ja kaksinkertaistamme koululaisten maatilavierailut sekä koululähettiläiden kouluvierailut
 • Valmistelemme uuden kuluttajatyön ohjelman ”Kuluttajatyö 2.0” ja toimeenpanemme sen järjestön kaikilla tasoilla.

MTK-Pohjois-Karjala:

 • ​​​​​​​Viestimme biotalouden ja uusien investointien hyödyistä: työllisyys, alue- ja kuntatalous, kansantalous
 • ​​​​​​​Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista
 • ​​​​​​​Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista riskienhallinnasta, sopimuksista ja markkinoiden toiminnasta.
 • ​​​​​​​Osallistumme uusien kauppapaikkojen lanseeraukseen ja käyttöönottoon (mm. viljatori.fi)
 • ​​​​​​​Tiedotamme maaseutuohjelman mukaisista rahoitusmahdollisuuksista yhdessä sidosryhmien kanssa

3. Järjestö uudistuu jäsenten tarpeiden mukaan

 • Uudistamme järjestöä vastaamaan aiempaa paremmin jäsenten tarpeita. Kehitämme jäsenpalveluitamme ja -etuja niin, että ne entistä paremmin palvelevat jäsenten elinkeino- ja yritystoimintaa.
 • Valmistelemme jäsenmaksujärjestelmän uusimisen vaatimat tekniset muutokset. Toteutamme yhdistysten jäsenrekisterien uudistamiseen tähtäävän vaatimusmäärittelyprojektin ja rakennamme teknisen toteutuksen kustannustehokkaaksi siten, että se palvelee järjestön yhtenäisyyttä ja edistää yhteistyön syventämistä.
 • Kehitämme toimintamalleja siten, että organisaation sisäinen yhteistyö voimistuu ja paikallisen toiminnan edellytykset paranevat jäsenmaksujärjestelmän uusimisen myötä.
 • Kehitämme jäsenistön ja järjestön toimihenkilöiden osaamista uusien palveluiden ja sähköisten työvälineiden hyödyntämisessä. Jalkautamme järjestökoulutuksen uudistetun strategian käytännön toiminnaksi.
 • Jalkautamme järjestön strategiaan perustuvan uuden viestintäohjelman, jossa painopiste on jäsenviestinnän kehittämisessä sekä digitaalisten ja vuorovaikutteisten työkalujen hyödyntämisessä.

MTK-Pohjois-Karjala:

 • ​​​​​​​Osallistumme pilottiliittona MTK:n järjestöremonttiin (toimintatavat ja jäsenmaksut) ja pilotoimme yhdistystoiminnan kehittämisprojektin
 • Jatkamme ja kehitämme asiamiestoimintaa ostopalvelupohjalta (esim. nuortenasiamies)
 • Liiton johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti kummiyhdistyksensä toimintaan
 • Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja jäsenpalveluissa
 • Keräämme jäsenpalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä
 • Hyödynnämme uutta teknologiaa jäsenten palveluissa ja järjestön yhteistyössä
 • Tuemme asiantuntijapalveluilla yhdistysten toiminnan ja rakenteen kehittämistä
 • Hyödynnämme neuvottelupäiviä, valiokuntia, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja verkostomallia luottamushenkilöiden ja jäsenistön aktivoimisessa, järjestön yhteistyön tiivistämisessä ja järjestön vaikuttavuuden lisäämisessä
 • Otamme ”JärjestöJuhdan” aktiiviseen käyttöön yhdistysten ja maaseutunuorten kanssa
 • Kannamme yhteisesti huolta MTK-yhdistyksen jäsenten jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kiinnitämme huomiota jäsentemme jaksamiseen. Tuemme jäseniä arjessaan varhaisen välittämisen mallilla.
 • Jatkamme käynnissä olevaa Vipuvoimaa viljelijälle - hyvinvointihanketta ja kehitämme järjestön sisäistä    yhteistyötä hanketoiminnassa yli maakuntarajojen Melan kanssa.