Takaisin Toimintasuunnitelma 2020

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2020

08.10.2018

MTK – POHJOIS-KARJALA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 

Liiton toiminta-ajatus:

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

Toimintasuunnitelma toteuttaa MTK:n strategiaa
Kohti MTK:n uutta vuosisataa -tulevaisuusasiakirja käsiteltiin 100 -vuotisjuhlaliittokokouksessa ja hyväksyttiin valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 2017. Tulevaisuusasiakirjan toimeenpanoa valmisteltiin strategiatyöpajoissa alkuvuonna 2018. MTK:n johtokunta hyväksyi 27.3.2018 strategian, jonka visio on seuraava: Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla. MTK:n strategiaan sisältyy kolme painopistealuetta, joille kullekin on määritelty tavoitteet. Strategiset painopisteet ovat seuraavat: 1) vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja; 2) markkinoilla on mahdollisuuksia; ja 3) uutta potkua järjestön toimintaan.

MTK:n valtuuskunta vahvistaa vuosittain järjestön yhteiset avaintavoitteet, jotka ohjaavat järjestön toiminnan painopisteitä strategian toteuttamiseksi. Vuodelle 2020 valtuuskunta vahvisti neljä avaintavoitetta. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu toimet, joilla avaintavoitteet toteutetaan.

MTK - Pohjois-Karjala toteuttaa itsenäisesti ja yhdessä MTK:n, MTK – liittojen, -yhdistysten sekä MHY:n kanssa yhteisesti sovittuja edunvalvontatehtäviä, jäsenpalveluja, tiedotusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.  

                                     ”Osallistuva vaikuttaja” MTK – Pohjois-Karjala

 1. Maatalouden tulot ja kannattavuus käännetään kasvuun pitkän taantuman jälkeen.

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Osallistumme Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja maaseutuohjelman toteutukseen
 • Osallistumme hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä
 • Viestimme faktapohjaisesti ja asiantuntevasti eri kanavilla jäsentemme elinkeinoista ja niiden vastuullisista käytännöistä.
 • Verkostoidumme ja järjestämme alueellisia sidosryhmätapaamisia eri asioiden tiimoilta
 • Osoitamme edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa omalla toiminta-alueellamme
 • Tarjoamme asiantuntemustamme jäsenten, järjestön ja sidosryhmien käyttöön
 • Osallistumme tulevan ohjelmakauden suunnitteluun tekemällä aloitteita ja esityksiä maataloutta koskevissa asioihin, että EU:n yhteinen ja kansallinen maatalouspolitiikka huomioi Pohjois-Karjalan erityistarpeita
 • Varmistamme maakunnan eri toimijoiden toimivan maaseutua edistävästi mm. asumisen ja elinkeinojen osalta
 • Edistämme tilusjärjestelyjä maatilojen kannattavuuden parantamiseksi
 • Edistämme toimenpiteitä, joilla peltojen ruuantuotantokäyttöä lisätään

 • Osallistumme uuden ja toimivan lomitusjärjestelmän rakentamiseen
 • Toteutamme Vipuvoimaa viljelijälle -hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti yhdessä Melan Välitä viljelijästä hankeen kanssa

 

 1. Vahvistamme maanomistajan omaisuudensuojaa ja kohotamme metsänomistajien ja viljelijöiden arvostusta ilmasto- ja ympäristötoimijana.

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Viestimme biotalouden ja uusien investointien hyödyistä: työllisyys, alue- ja kuntatalous, kansantalous

 • Tiedotamme maaseutuohjelman mukaisista rahoitusmahdollisuuksista yhdessä sidosryhmien kanssa edistäen sukupolvenvaihdoksia ja investointeja

 • Osallistumme Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmatyöhön. Tavoitteena saada se osaksi EU:n ympäristötukiohjelmaa ja -rahoitusta

 • Osallistumme erilaisiin maakäyttöä ohjaavien ohjausryhmien toimintaan mm. Vihreän vyöhykkeen sekä annamme tarvittavia maankäyttöä koskevia asiantuntijalausuntoja ja -apua.

 • Etsimme aktiivisesti ratkaisuja maakunnassamme ongelmaksi koettujen niin luonnonsuojelulailla rauhoitettujen kuin riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi ja vahinkojen korvaamiseksi.

 • Osallistumme yhdessä MHY:n kanssa Pohjois-Karjalan metsäohjelman päivitykseen

 1. Vahvistamme MTK:n toimia viljelijöiden ja metsänomistajien markkinaosaamisen ja -aseman vahvistamiseksi erityisesti yhteistyön kautta.

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK – Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista yhdessä sidosryhmien kanssa

 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista riskienhallinnasta, sopimuksista ja markkinoiden toiminnasta tuomalla MTK:n kehittämän jäsenpalvelualustan jäsenten tietoisuuteen mm. sähköiset palvelut.

 • Lisäämme sidosryhmäyhteistyötä elintarvikeketjussa jäsenyhteisöjen kanssa kaikkia osapuolia hyödyntävällä tavalla

 1. Jatkamme järjestöremonttia keskittyen erityisesti järjestön toiminnallisten kehittämisohjelmien toimeenpanoon.

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Osallistumme MTK:n järjestöuudistukseen (jäsenpalveluportaali, toimintatavat ja jäsenmaksut) ja järjestötoiminnan kehittämisprojektiin
 • Jatkamme ja kehitämme asiamiestoimintaa ostopalvelupohjalta (esim. nuortenasiamies)
 • Liiton johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti kummiyhdistyksensä toimintaan
 • Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja jäsenpalveluissa
 • Keräämme jäsenpalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä
 • Hyödynnämme uutta teknologiaa jäsenten palveluissa ja järjestön yhteistyössä
 • Tuemme asiantuntijapalveluilla yhdistysten toiminnan ja rakenteen kehittämistä
 • Hyödynnämme neuvottelupäiviä, valiokuntia, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja verkostomallia luottamushenkilöiden ja jäsenistön aktivoimisessa, järjestön yhteistyön tiivistämisessä ja järjestön vaikuttavuuden lisäämisessä
 • Jatkamme ”JärjestöJuhdan” aktiivista käyttöä yhdistysten ja maaseutunuorten kanssa
 • Viestimme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa ja omissa julkaisuissamme sekä sähköisissä viestimissä.

 

MTK – Pohjois-Karjalan johtokunta