Takaisin Toimintasuunnitelma 2022

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2022

04.05.2018

MTK – POHJOIS-KARJALAN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2022

 

Liiton toiminta-ajatus:

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

                           ”Osallistuva vaikuttaja”

Toimintasuunnitelma toteuttaa MTK:n strategiaa

Kohti MTK:n uutta vuosisataa -tulevaisuusasiakirja käsiteltiin 100 -vuotisjuhlaliittokokouksessa ja hyväksyttiin valtuuskunnan syyskokouksessa vuonna 2017. Tulevaisuusasiakirjan toimeenpanoa valmisteltiin strategiatyöpajoissa alkuvuonna 2018. MTK:n johtokunta hyväksyi 27.3.2018 strategian, jonka visio on seuraava: Me huolehdimme, että tulevaisuus kasvaa maalla. MTK:n strategiaan sisältyy kolme painopistealuetta, joille kullekin on määritelty tavoitteet. Strategiset painopisteet ovat seuraavat: 1) vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja; 2) markkinoilla on mahdollisuuksia; ja 3) uutta potkua järjestön toimintaan.


MTK:n valtuuskunta vahvistaa vuosittain järjestön yhteiset avaintavoitteet, jotka ohjaavat järjestön toiminnan painopisteitä strategian toteuttamiseksi. Vuodelle 2021 valtuuskunta vahvisti neljä avaintavoitetta, joita kolme kirjattiin toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu toimet, joilla avaintavoitteet toteutetaan.

MTK - Pohjois-Karjala toteuttaa itsenäisesti ja yhdessä MTK:n, MTK – liittojen, -yhdistysten sekä MHY:n kanssa yhteisesti sovittuja edunvalvontatehtäviä, jäsenpalveluja, tiedotusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.  

”Osallistuva vaikuttaja” MTK – Pohjois-Karjala

1. Luomme jäsenkunnalle mahdollisuuksia hyödyntää vihreää kasvua ja digitaalisuutta biokiertotalouden vahvistamiseksi

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Kannattavuuskriisistä (kustannuspommi) ylipääsemisen tukeminen alueellisesti koko ruokaketjun kanssa.  Alueellinen yhteydenpito sidosryhmiin ja asian ylläpitäminen julkisuudessa.
 • Osallistumme hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä Osallistumme Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja maaseutuohjelman toteutukseen
 • Viestimme faktapohjaisesti ja asiantuntevasti eri kanavilla jäsentemme elinkeinoista ja niiden vastuullisista käytännöistä.
 • Verkostoidumme ja järjestämme alueellisia sidosryhmätapaamisia eri asioiden tiimoilta
 • Osoitamme edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa omalla toiminta-alueellamme
 • Tarjoamme asiantuntemustamme jäsenten, järjestön ja sidosryhmien käyttöön
 • Osallistumme tulevan ohjelmakauden suunnitteluun tekemällä aloitteita ja esityksiä maataloutta koskevissa asioihin, että EU:n yhteinen ja kansallinen maatalouspolitiikka huomioi Pohjois-Karjalan erityistarpeita ( Järvi-Suomi ohjelman eteenpäin vieminen kansallisesti ja JÄSMY:n hyödyntäminen edunvalvonassa).
 • Varmistamme maakunnan eri toimijoiden toimivan maaseutua edistävästi mm. asumisen ja elinkeinojen osalta
 • Osallistumme Exit-koronasta maakunnan selviytymissuunnitelman toteutukseen
 • Edistämme tilusjärjestelyjä maatilojen kannattavuuden parantamiseksi
 • Edistämme toimenpiteitä, joilla peltojen ruuantuotantokäyttöä lisätään
 • Osallistumme uuden ja toimivan lomitusjärjestelmän rakentamiseen
 • Osallistumme Välitä viljelijästä -hankkeeseen

2. Kohennamme jäsenten markkina-asemaa kysyntää vastaavalla, hiilensidontaa ja vastuullista korostavalla tuotannolla

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK – Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista yhdessä sidosryhmien kanssa
 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista riskienhallinnasta, sopimuksista ja markkinoiden toiminnasta tuomalla MTK:n kehittämän jäsenpalvelualustan jäsenten tietoisuuteen mm. sähköiset palvelut.
 • Lisäämme sidosryhmäyhteistyötä elintarvikeketjussa jäsenyhteisöjen kanssa kaikkia osapuolia hyödyntävällä tavalla
 • Olemme mukana avaamassa vientimarkkinoita erityisesti erikoisviljelyyn ja luonnontuotteille (Grune Woche)
 • Kiertolannoitteiden hyödyntämisen tehostamistoimenpiteet, keinolannoitteiden hintojen rajun nousun kompensoimiseksi.

3. Rakennamme yhdessä järjestön yhteistä tulevaisuutta jäsentemme parhaaksi

Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet avaintavoitteisiin:

 • Osallistumme MTK:n järjestöuudistukseen (Oiva-jäsenpalveluportaali, toimintatavat ja jäsenmaksut) ja järjestötoiminnan kehittämisprojektiin mm. jäsenhankintaan ja osallistutaan MTK:n edunvalvontastrategiatyöhön.  
 • Jatkamme ja kehitämme asiamiestoimintaa ostopalvelupohjalta (esim. nuortenasiamies)
 • Liiton johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti kummiyhdistyksensä toimintaan
 • Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja jäsenpalveluissa
 • Keräämme jäsenpalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä
 • Hyödynnämme uutta teknologiaa jäsenten palveluissa ja järjestön yhteistyössä
 • Tuemme asiantuntijapalveluilla yhdistysten toiminnan ja rakenteen kehittämistä
 • Hyödynnämme neuvottelupäiviä, valiokuntia, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja verkostomallia luottamushenkilöiden ja jäsenistön aktivoimisessa, järjestön yhteistyön tiivistämisessä ja järjestön vaikuttavuuden lisäämisessä
 • Jatkamme ”JärjestöJuhdan” aktiivista käyttöä yhdistysten ja maaseutunuorten kanssa
 • Viestimme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa ja omissa julkaisuissamme sekä sähköisissä viestimissä.
 • Osallistumme MTK:n 35. liittokokoukseen
 • Kannustamme ja tuemme yhdistyksiä toteuttaa järjestön eri kampanjoita
 • IKS alueen koulutushankkeen hyödyntäminen digiloikassa ja Oiva:n hyödyntämisessä

 

4. Vahvistamme maanomistajan omaisuudensuojaa ja kohotamme metsänomistajien ja viljelijöiden arvostusta ilmasto- ja ympäristötoimijana. (Liiton oma)  

MTK-Pohjois-Karjalan avaintavoitteet:

 • Viestimme biotalouden ja uusien investointien hyödyistä: työllisyys, alue- ja kuntatalous, kansantalous
 • Osallistumme maakuntakaavan ohjausryhmätoimintaan.
 • Tiedotamme maaseutuohjelman mukaisista rahoitusmahdollisuuksista yhdessä sidosryhmien kanssa edistäen sukupolvenvaihdoksia ja investointeja
 • Osallistumme Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmatyöhön. Tavoitteena saada se osaksi EU:n ympäristötukiohjelmaa ja -rahoitusta
 • Osallistumme erilaisiin maakäyttöä ohjaavien ohjausryhmien toimintaan mm. Vihreän vyöhykkeen sekä annamme tarvittavia maankäyttöä koskevia asiantuntijalausuntoja ja -apua.
 • Etsimme aktiivisesti ratkaisuja maakunnassamme ongelmaksi koettujen niin luonnonsuojelulailla rauhoitettujen kuin riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi ja vahinkojen korvaamiseksi.
 • Aloitamme valmistelut maatilojen hiilikaupasta lisätulojen saamiseksi.
 • Tarjoamme aluevaaleissa valituille henkilöille tietoa maa- ja metsätalouden toimialasta päätöstenteon tueksi.

MTK – Pohjois-Karjalan johtokunta