Takaisin Toimintasuunnitelma 2024

Ajankohtaista

Toimintasuunnitelma 2024

03.04.2018

MTK – POHJOIS-KARJALAN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2024

 

Liiton toiminta-ajatus:

MTK-Pohjois-Karjala ohjaa alueensa maa- ja metsätalouden sekä muun maaseutuyrittämisen kehittämistä huomioiden ympäristön ja kuluttajat. Liiton toiminnan päämääränä on elinvoimainen maaseutu, toimivat tilat sekä henkisesti ja taloudellisesti hyvinvoivat perusjäsenet.

                           ”Osallistuva vaikuttaja”

Toimintasuunnitelma toteuttaa MTK:n strategiaa
MTK:n johtokunta käynnisti tammikuussa 2023 MTK:n strategian päivityksen valtuuskunnan syksyllä 2022 hyväksymän liittokokousasiakirja pohjalta. ”Yhteiset juuret. Yhteinen tulevaisuus” –liittokokousasiakirja peilaa toimintaympäristön muuttumista ja järjestön toimintaa kolmen strategisen painopisteen kautta. Nämä ovat 1) vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja; 2) markkinoilla on menestyttävä; ja 3) järjestön voima on omaksi kokemisessa.

Strategiapäivityksen päämääränä oli määrittää tavoitteet järjestön strategisille painopisteille sekä kehittää toiminnan vaikuttavuuden seurantaa. Toimintaympäristön taustaoletusten tunnistamisella pyritään kehittämään MTK:n strategista reagointikykyä ja muutosvalmiutta suhteessa toimialan tulevaan kehitykseen. Haastattelemalla sidosryhmien edustajia sekä sisäisellä henkilöstökyselyllä kerättiin aineistoa strategiatyön, vastuullisuuskeskustelun ja toimintaympäristön seurannan pohjaksi. Johtokunta hyväksyi päivitetyn strategian kokouksessaan 23.8.2023.

MTK:n toimintasuunnitelman 2024 pääkohtia

MTK-Pohjois-Karjala toteuttaa itsenäisesti ja yhdessä MTK:n, MTK-liittojen, -yhdistysten sekä MHY:n kanssa yhteisesti sovittuja edunvalvontatehtäviä, jäsenpalveluja, tiedotusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Osallistumme MTK:n toimintasuunnitelman toteuttamiseen toimenpiteillä, joilla turvataan pohjoiskarjalaisen maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen toimintaedellytykset jäsentemme parhaaksi. 

”Osallistuva vaikuttaja” MTK – Pohjois-Karjala

 1. Vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja -kansakunnan elämän tuki ja turva

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet:

 • Tuemme viljelijöitä kannattavuuskriisistä ylipääsemiseksi alueellisesti koko ruokaketjun kanssa.
 • Osallistumme hankkeisiin kumppaneina ja ohjausryhmien jäseninä. Olemme aktiivisia uuden ohjelmakauden kehittämistavoitteiden toteutuksessa ja resurssien kohdentamisen suunnittelussa Pohjois-Karjalan ja Järvi-Suomen osalta. Tässä tärkeimpänä työkaluna on MTK Pohjois-Savon ja maaseutupalveluiden kanssa toteutettava INKA- hanke (lopullinen päätös rahoituksesta joulukuussa 2023)
 • Osallistumme Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman ja maaseutuohjelman toteutukseen. 
 • Viestimme faktapohjaisesti ja asiantuntevasti eri kanavilla.
 • Verkostoidumme ja järjestämme alueellisia sidosryhmätapaamisia eri asioiden tiimoilta, esim. järjestämällä yhdessä sidosryhmien kanssa EU-vaalien tärkeyttä korostavia tapahtumia ja tiedotusta. 
 • Osoitamme edelläkävijyyttä vastuullisuusasioissa omalla toiminta-alueellamme.
 • Tarjoamme asiantuntemustamme jäsenten, järjestön ja sidosryhmien käyttöön.
 • Osallistumme tulevan ohjelmakauden 2027 suunnitteluun tekemällä aloitteita ja esityksiä maataloutta koskevissa asioissa, että EU:n yhteinen ja kansallinen maatalouspolitiikka huomioi Pohjois-Karjalan erityistarpeita (Järvi-Suomi ohjelman eteenpäin vieminen kansallisesti ja JÄSMY:n hyödyntäminen edunvalvonnassa).
 • Olemme aktiivisia vihreän energian hankkeiden edistämisessä Itä-Suomessa.
 • Edistämme tilusjärjestelyjä maatilojen kannattavuuden parantamiseksi.
 • Edistämme toimenpiteitä, joilla peltojen ruuantuotantokäyttöä lisätään.
 • Osallistumme lomitusjärjestelmän ja uusien jaksamista tukevien toimintamallien kehittämiseen.
 • Osallistumme Välitä viljelijästä toimintaan.
 1. Markkinoilla on menestyttävä

MTK – Pohjois-Karjalan lisätoimet:

 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista yhdessä sidosryhmien kanssa.
 • Lisäämme omaa ja jäsenten osaamista riskienhallinnasta, sopimuksista ja markkinoiden toiminnasta tuomalla MTK:n kehittämän jäsenpalvelualustan jäsenten tietoisuuteen mm. sähköiset palvelut.
 • Lisäämme sidosryhmäyhteistyötä elintarvikeketjussa jäsenyhteisöjen kanssa kaikkia osapuolia hyödyntävällä tavalla.
 • Olemme mukana avaamassa vientimarkkinoita erityisesti erikoisviljelyyn ja luonnontuotteille (Grune Woche ja pakastekuivaus -hanke)
 • Olemme mukana kiertolannoitteiden ja bioenergian kehittämishankkeissa, keinolannoitteiden ja energian hintojen rajun nousun kompensoimiseksi.
 • Hyödynnämme INKA hanketta tilojen markkinaosaamisen lisäämisessä ja taloushallinon kehittämisessä.
 • Tuottajaorganisaatioiden perustamisen tukeminen (Tuotto- ja INKA hankkeet)
 • Jatkamme suomalaisen ruoan kansainvälisen kaupan edistämistä ja edistämme elintarvikeviennin tuplaamista (Pakastekuivauksen TKI- toiminnan liikkeelle saaminen Kiteellä)
 1. Järjestön voima on omaksi kokemisessa

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet:

 • Osallistumme MTK:n järjestötoiminnan kehittämisprojektiin mm. jäsenhankintaan (IKS alueen jäsenhankinta -hanke).  
 • Jatkamme ja kehitämme asiamiestoimintaa ostopalvelupohjalta (esim. nuortenasiamies)
 • Liiton johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti kummiyhdistyksensä toimintaan
 • Osallistumme jäsenpalveluiden kehittämiseen ja otamme käyttöön uusia toimintamalleja jäsenpalveluissa sekä tiedotamme jäsenistölle Oiva -jäsenpalveluportaalista ja sen toimintatavoista.
 • Kannustamme jäsenistöä osallistumaan LähiTapiolan paloturvallisuus kampanjaan.
 • Keräämme jäsenpalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä.
 • Hyödynnämme uutta teknologiaa jäsenten palveluissa ja järjestön yhteistyössä.
 • Tuemme asiantuntijapalveluilla yhdistysten toiminnan ja rakenteen kehittämistä.
 • Hyödynnämme neuvottelupäiviä, valiokuntia, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja verkostomallia luottamushenkilöiden ja jäsenistön aktivoimisessa, järjestön yhteistyön tiivistämisessä ja järjestön vaikuttavuuden lisäämisessä.
 • Jatkamme ”JärjestöJuhdan” aktiivista käyttöä yhdistysten ja maaseutunuorten kanssa.
 • Viestimme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa ja omissa julkaisuissamme sekä sähköisissä viestimissä.
 • Kannustamme ja tuemme yhdistyksiä toteuttaa järjestön eri kampanjoita.
 • Tuemme Maaseutuammattiin ry:n toiminnan liikkeellelähtöä Pohjois-Karjalassa.
 • Liiton toiminnan sopeuttaminen jäsenmaksutuloihin.
 1. Vahvistamme maanomistajan omaisuudensuojaa ja kohotamme metsänomistajien ja viljelijöiden arvostusta ilmasto- ja ympäristötoimijana. (Liiton oma)  

MTK-Pohjois-Karjalan lisätoimet:

 • Viestimme biotalouden ja uusien investointien hyödyistä: työllisyys, alue- ja kuntatalous, kansantalous
 • Osallistumme maakuntakaavan ohjausryhmätoimintaan.
 • Tiedotamme maaseutuohjelman mukaisista rahoitusmahdollisuuksista yhdessä sidosryhmien kanssa edistäen sukupolvenvaihdoksia ja investointeja.
 • Osallistumme Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmatyön kehittämiseen.
 • Osallistumme erilaisiin maakäyttöä ohjaavien ohjausryhmien toimintaan sekä annamme tarvittavia maankäyttöä koskevia asiantuntijalausuntoja ja -apua.
 • Etsimme aktiivisesti ratkaisuja ongelmaksi koettujen rauhoitettujen ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi ja vahinkojen korvaamiseksi.
 • Edistämme hanhilupien valmistelun siirtämistä Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen ja olemme mukana lintutyöryhmien kanssa valmistelemassa alueellisia hanhipeltoja.
 • Tuemme suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. ”Myös maaseudun ihmisillä ja yrittäjillä on oikeus omaan petovapaaseen reviiriinsä”
 • Olemme mukana kehittämässä maa- ja metsätilojen hiilikauppaa.

MTK – Pohjois-Karjalan johtokunta